O co chodzi z tymi zmianami od kwietnia 2022 r. w szkoleniu kierowców?

Zmiany wprowadzono w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 180; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1997 oraz z 2022 r. poz. 209.) oraz wydano nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, najważniejsze z nich:

 • Wprowadzono nazwy szkoleń – Szkolenie okresowe jak i kwalifikacja jest prowadzone w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.
 • Obowiązek uzyskania przez kierowcę zawodowego PKZ (profilu nadawanego przez Starostwo) które weryfikuje czy kandydat posiada ważne badania, prawo do wykonywania zawodu, prawo pobytu i wydaje profil kierując na odpowiednie szkolenie;
 • Nadzór nad Ośrodkami szkolenia jest bardzo poszerzony (organy kontrolne to wojewoda, starosta a nawet inspekcja transportu drogowego i inspekcja pracy). Ośrodek zgłasza na bieżąco odbywanie zajęć (”… Wojewoda, planując lub przeprowadzając kontrolę ośrodka szkolenia, współpracuje z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i okręgowym inspektorem pracy, a w razie potrzeby uzgadnia z nimi przeprowadzenie kontroli czasu pracy kierowców wybranych przedsiębiorców, których pracownicy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach okresowych w ośrodku szkoleniaPo przeprowadzeniu kontroli właściwy wojewódzki inspektor transportu drogowego lub okręgowy inspektor pracy przekazują wojewodzie informację o jej wynikach, w szczególności o przypadkach pokrywania się czasu uczestnictwa kierowcy w szkoleniu oraz czasu pracy wynikającej z ewidencji czasu pracy…”).
 • Świadectwa kwalifikacji po zakończonym szkoleniu są wydawane wyłącznie elektronicznie (uzupełnienie profilu przez Ośrodek szkolenia, szkołę czy WORD) i na podstawie profilu jest wydawane prawo jazdy z wpisem kod 95 lub dla obywateli spoza UE – Karta kwalifikacji kierowcy;
 • Egzaminy po kwalifikacji są przeprowadzane w WORD, a nie jak dotychczas w Ośrodkach szkolenia przed komisją wojewódzką;
 • Umożliwiono prowadzenie szkoleń zarówno w Ośrodkach szkolenia jak i szkołach ponadpodstawowych (w zakresie kwalifikacji ) jak i WORD-ach w zakresie szkolenia okresowego;
 • Kandydat przed zajęciami musi się zapoznać z programem szkolenia;
 •  Wprowadzono nowe wyłączenia z obowiązku odbywania kwalifikacji (szczegóły w blogu o rolniku który nie wykonuje zawodu kierowcy);
 • Wprowadzono możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji (w przypadku stwierdzenia naruszeń);
 • Wprowadzono zajęcia praktyczne do szkoleń okresowych;
 • Wprowadzono możliwość zmniejszenia przewidzianej długości trwania zajęć w przypadku posiadania kursów z zakresu ADR lub konwojentów zwierząt;
 • Umożliwiono prowadzenie (w ograniczonej ilości) zajęć w formie nauczania na odległość;

Nie wchodząc w szczegóły, to najważniejsze zmiany w 2022 r. Ciągle trwają prace nad wdrażaniem nowych możliwości egzaminacyjnych (język w którym zdaje kandydat, czy treść pytań) oraz zmian do zmian 😉

O co chodzi z tymi zmianami od kwietnia 2022 r. w szkoleniu kierowców?

Zmiany wprowadzono w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 180; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1997 oraz z 2022 r. poz. 209.) […]

Ile lat muszę mieć aby rozpocząć szkolenia na kat. C? W osk powiedzieli, że muszę mieć 21, a kolega po skończeniu 18 lat już zapisał się na kat. C. proszę o wyjaśnienie.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. C i C+E wynosi 18 lat. Można uzyskać profil kandydata na kierowcę do kat. C, nawet mając 18 lat, po zdanym egzaminie z […]

Badania lekarskie I psychologiczne muszę wykonać przed uzyskaniem profilu na kierowcę do kat. C. Czy muszę wykonać jeszcze jedne badania do kwalifikacji?

Niestety, ustawodawca przewidział konieczność przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w kilku ustawach. Ustawa o kierujących pojazdami wymaga wykonania badań przed uzyskaniem profilu kierowcy;  Ustawa o transporcie drogowym wymaga dopuszczenia do pracy na stanowisku kierowcy; Kolejna […]

KATEGORIE