SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW

Do uzyskania SZKOLENIA OKRESOWEGO może przystąpić osoba:

a) posiadająca profil kierowcy zawodowego, (PKZ) nadawany przez Starostę;

b) niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (posiada badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy);

c) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe (albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Szkolenie osoby szkolonej jest prowadzone jako:

Szkolenie okresowe realizowane jest odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E. Prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 5 modułów trwających 35 godzin

Każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł:

1) związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego;

2) zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

* Ukończenie innego szkolenia w postaci:
a) szkolenia potwierdzającego kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego – zmniejsza wymiar godzinowy szkolenia o 7 godzin (jeden moduł)
b) kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) – zmniejsza wymiar godzinowy o 14 godzin (dwa moduły).
Zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia następuje na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie innego szkolenia. Inne szkolenie powinno być ukończone w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia szkolenia.

 WYDAWANIE UPRAWNIEŃ:

Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego Ośrodek Szkolenia uzupełnia informacje w profilu PKZ i przekazuje do Starostwa powiatowego, celem wpisania kandydatowi kodu 95. W prawo jazdy, co uprawnia do wykonywania zawodu kierowcy, w okresie ważności kodu.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

– biuro i sala wykładowa: Cisew ul. Truskawkowa 4
– Plac manewrowy: Cisew 134a

Jeśli nasza oferta Państwa zainteresowała

Zapraszamy do kontaktu