Mam kat. C wydaną w latach 90-tych. nigdy nie kończyłem żadnego szkolenia z przewozu rzeczy. Co muszę zrobić aby rozpocząć zawód kierowcy?

Osoby, które uzyskały kat. C przed 10.09.2009 r. kończą szkolenie okresowe. Trwa ono 35 godz., zajęcia są wyłącznie teoretyczne, nie kończy się ono egzaminem. Ośrodek szkolenia wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowo należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy . Te trzy dokumenty należy dostarczyć do Starostwa celem dokonania wpisu w prawo jazdy (w kolumnie 12 kod 95.)

UWAGA: W przypadku gdy po raz pierwszy ukończone szkolenie okresowe, dokonujemy wpisu w prawo jazdy – badania należy wykonać po szkoleniu. Natomiast kolejne badania są wykonywane przed upływem 5 lat – przed ukończeniem kolejnego szkolenia. Znane są przypadki, gdy kolejne szkolenie okresowe się odbyło, a badania wykonane zostały z datą późniejszą – Starostwa odmawiały dokonania wpisu !

*Na podstawie  ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137).

Jestem rolnikiem, nie wykonuję zarobkowo transportu tylko na potrzeby swojego gospodarstwa – czy również muszę kończyć szkolenia z kwalifikacji?

Wymagań, nie stosuje się do kierowcy pojazdu: 1) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 2) wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi […]

Badania lekarskie I psychologiczne muszę wykonać przed uzyskaniem profilu na kierowcę do kat. C. Czy muszę wykonać jeszcze jedne badania do kwalifikacji?

Niestety, ustawodawca przewidział konieczność przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w kilku ustawach. Ustawa o kierujących pojazdami wymaga wykonania badań przed uzyskaniem profilu kierowcy;  Ustawa o transporcie drogowym wymaga dopuszczenia do pracy na stanowisku kierowcy; Kolejna […]

O co chodzi z tymi zmianami od kwietnia 2022 r. w szkoleniu kierowców?

Zmiany wprowadzono w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 180; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1997 oraz z 2022 r. poz. 209.) […]

KATEGORIE