Jestem rolnikiem, nie wykonuję zarobkowo transportu tylko na potrzeby swojego gospodarstwa – czy również muszę kończyć szkolenia z kwalifikacji?

Wymagań, nie stosuje się do kierowcy pojazdu:

1) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

2) wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym;

3) wykorzystywanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom;

4) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, instytuty badawcze, uczelnie lub Sieć Badawczą Lukasiewicz oraz testom drogowym do celów naprawy lub konserwacji, lub pojazdu nowego albo odremontowanego, który nie został jeszcze wprowadzony do użytku;

5) do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i który jest prowadzony bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;

6) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych, w tym pojazdu przeznaczonego do niehandlowego przewozu drogowego pomocy humanitarnej;

7) wykorzystywanego do:

a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji zawodowej,

b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,

c) przeprowadzania państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o prawo jazdy,

d) dodatkowego praktycznego szkolenia nauki jazdy w miejscu pracy, w przypadku gdy osobom tym towarzyszy inna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji zawodowej lub instruktor nauki jazdy dla danej kategorii pojazdu wykorzystywanego do szkolenia – pod warunkiem że pojazd ten nie jest w tym czasie wykorzystywany do handlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;

8) wykorzystywanego do niehandlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;

9) wykorzystywanego do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych kierowcy do jego pracy – pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;

10) wykorzystywanego na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma charakter sporadyczny i nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) który jest wykorzystywany lub wynajęty bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej, chyba że prowadzenie pojazdu stanowi część głównego zajęcia kierowcy lub kierowanie pojazdem przekracza odległość 100 km od siedziby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.

4. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu, do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E.

Jeżeli kierowca w stanie udowodnić, że transport odbywa się w celach niehandlowych i nie przekracza 100 km od siedziby, to zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym nie musi posiadać wpisu w prawo jazy, natomiast badania lekarskie i psychologiczne w kolumnie 11 prawa jazdy winny być wpisane.

Jeżeli kontrolujący nie będzie miał wystarczających dowodów na potwierdzenie w/w nałoży mandat zarówno na kierowcę jak i na przedsiębiorcę, dodatkowo karę można otrzymać za brak licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika czy zaświadczenia na potrzeby własne i oczywiście nie stosowanie tachografu, ale to już na inny wykład.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1997 oraz z 2022 r. poz. 209.)

Mam kat. C wydaną w latach 90-tych. nigdy nie kończyłem żadnego szkolenia z przewozu rzeczy. Co muszę zrobić aby rozpocząć zawód kierowcy?

Osoby, które uzyskały kat. C przed 10.09.2009 r. kończą szkolenie okresowe. Trwa ono 35 godz., zajęcia są wyłącznie teoretyczne, nie kończy się ono egzaminem. Ośrodek szkolenia wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowo należy wykonać badania lekarskie […]

Jestem rolnikiem, nie wykonuję zarobkowo transportu tylko na potrzeby swojego gospodarstwa – czy również muszę kończyć szkolenia z kwalifikacji?

Wymagań, nie stosuje się do kierowcy pojazdu: 1) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 2) wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi […]

Badania lekarskie I psychologiczne muszę wykonać przed uzyskaniem profilu na kierowcę do kat. C. Czy muszę wykonać jeszcze jedne badania do kwalifikacji?

Niestety, ustawodawca przewidział konieczność przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w kilku ustawach. Ustawa o kierujących pojazdami wymaga wykonania badań przed uzyskaniem profilu kierowcy;  Ustawa o transporcie drogowym wymaga dopuszczenia do pracy na stanowisku kierowcy; Kolejna […]

KATEGORIE