List of active policies

Name Type User consent
Polityka bezpieczeństwa Site policy Guests
Polityka przetwarzania danych osobowych Privacy policy Authenticated users

Summary


KLAUZULA INFORMACYJNA

Full policy

1.       Niniejszym informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KIEROWCA.BIZ RADOSŁAW BERGANDY, Cisew, ul. Truskawkowa 4, 62-700 Turek, tel.: 691 205 605, e-mail: biuro@kierowca.biz, działający w charakterze administratora Pana/Pani danych osobowych (dalej - ADO).

2.       Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane:

a.       w celu wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia/kursu na podstawie art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679);

b.       dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o kierujących pojazdami, prawa o ruchu drogowym, przepisów prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;

c.       dla celów prowadzenia badań jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania w okresie realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes ADO, przez który rozumieć należy pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych na ich rzecz usług (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Po zakończeniu umowy podstawę przetwarzania Pani/Pana danych w rzeczonym zakresie stanowić będzie zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;

d.       w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzanie Pani/Pana danych w opisanym zakresie jest zgoda wyrażona stosowanie do treści art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;

e.       w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

3.       Dane będą przetwarzane przez okres:

a.       dane niezbędne wykonania umowy - do zakończenia szkolenia, kolejno będą przechowywane przez okres 5 lat – (badania lekarskie i psychologiczne, prawo jazdy, umowa o pracę lub świadectwo kierowcy, dziennik zajęć, karta zajęć praktycznych, lista obecności, rejestr zaświadczeń, wnioski o przeprowadzenie testu, świadectwa kwalifikacji),

b.       dane podane w celach marketingowych, w szczególności dane kontaktowe, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4.       Podanie danych osobowych dla potrzeb szkolenia jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi uczestniczenie w szkoleniu, gdyż ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do wykonania zawartej umowy o szkolenie.

5.       Podanie danych dla potrzeb marketingu jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w szkoleniu.

6.       Może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie dla potrzeb marketingu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

7.       Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane wobec Pani/Pana żadne zautomatyzowane decyzje (przy użyciu technik komputerowych), nie jest również konstruowany żaden profil zachowania, preferencji, upodobań, w tym taki, który mógłby zostać wykorzystany w działalności handlowej/marketingowej/reklamowej.

8.       Jeżeli dane miałby zostać wykorzystane w innym celu niż wskazany wyżej, zostanie Pani/Pan o tym odrębnie poinformowana/ny.

5.       Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

1)      pracownikom i współpracownikom ADO posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub umownych;

2)      dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych oraz w zakresie obsługi prawnej);

3)      podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególna właściwym organom publicznym.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Polski.

10.   Może Pani/Pan w każdej chwili zażądać:

a.       dostępu do danych osobowych, co będzie zrealizowane poprzez przedstawienie na piśmie wiernej kopii tych danych albo poprzez bezpośredni do nich wgląd z zachowaniem przepisów porządkowych przedsiębiorstwa,

b.       sprostowania danych osobowych, o ile są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością.

9.       Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się uzasadniony, jego wniesienie skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw może być wniesiony wobec wykorzystania danych w marketingu bezpośrednim i zawsze skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu. Ponadto sprzeciw może być wniesiony z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację, jeżeli dane są przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu ADO. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych, chyba że ADO wykaże, że jego interes w przetwarzaniu jest nadrzędny wobec Pani/Pana praw, albo że dane są mu niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

10.   Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe, są przetwarzane bezpodstawnie, są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo na czas rozpoznania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – co oznacza, że dane osobowe będą wówczas tylko przechowywane.

11.   Może Pani/Pan zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli wniesiony sprzeciw okazał się uzasadniony („prawo do bycia zapomnianym”).

12.   Ma Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, jeżeli dane byłyby przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez ich zapis na nośniku przez ADO w jakimkolwiek formacie cyfrowym. Dane zostaną dostarczone w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

13.   W przypadku niegodnego z prawem przetwarzania danych osobowych służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 01.
Summary

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(szkolenie/kierowca/marketing)

Full policy

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekazałaś/eś nam w związku ze zgłoszeniem uczestniczenia w szkoleniu, przez: KIEROWCA.BIZ RADOSŁAW BERGANDY, Cisew, ul. Truskawkowa 4, 62-700 Turek, tel.: 691 205 605, takich jak:

·         adres poczty elektronicznej,

·         numer telefonu,

·         dane adresowe,

·         imię i nazwisko,

w celu:

·         prowadzenia wobec Ciebie marketingu

Informujemy, że jeżeli wyrazisz zgodę, będziesz mógł otrzymywać od nas informacje dotyczące naszej działalności, aktualnych promocji, oferty kursów i szkoleń, które będą docierały do Ciebie pocztą elektroniczną, SMS, pocztą tradycyjną oraz przez rozmowę telefoniczną.

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane o jakich mowa wyżej.

Aby zgłosić do Administratora danych chęć wyeksportowania swoich danych osobowych, możesz wybrać: profil -> Data requests -> New request -> Eksportuj moje dane prywatne (opcjonalnie można dodać komentarz).

Aby zgłosić do Administratora danych chęć usunięcia swoich danych osobowych, możesz wybrać: profil -> Data requests -> New request -> Usuń moje dane prywatne (opcjonalnie można dodać komentarz).