Список активных политик

Название Тип Требуется согласие от
Polityka bezpieczeństwa Политика сайта Гости
Polityka przetwarzania danych osobowych Политика в отношении обработки персональных данных и конфиденциальности Аутентифицированные пользователи

Краткое изложение


KLAUZULA INFORMACYJNA

Полная версия политики

1.       Niniejszym informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KIEROWCA.BIZ SZKOLENIA I USŁUGI TRANSPORTOWE RADOSŁAW BERGANDY, Cisew, ul. Truskawkowa 6, 62-700 Turek, tel.: 691 205 605, e-mail: biuro@kierowca.biz, działający w charakterze administratora Pana/Pani danych osobowych (dalej - ADO).

2.       Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane:

a.       w celu wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia/kursu na podstawie art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679);

b.       dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o kierujących pojazdami, prawa o ruchu drogowym, przepisów prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;

c.       dla celów prowadzenia badań jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania w okresie realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes ADO, przez który rozumieć należy pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych na ich rzecz usług (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Po zakończeniu umowy podstawę przetwarzania Pani/Pana danych w rzeczonym zakresie stanowić będzie zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;

d.       w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzanie Pani/Pana danych w opisanym zakresie jest zgoda wyrażona stosowanie do treści art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;

e.       w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

3.       Dane będą przetwarzane przez okres:

a.       dane niezbędne wykonania umowy - do zakończenia szkolenia, kolejno będą przechowywane przez okres 5 lat – (badania lekarskie i psychologiczne, prawo jazdy, umowa o pracę lub świadectwo kierowcy, dziennik zajęć, karta zajęć praktycznych, lista obecności, rejestr zaświadczeń, wnioski o przeprowadzenie testu, świadectwa kwalifikacji),

b.       dane podane w celach marketingowych, w szczególności dane kontaktowe, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4.       Podanie danych osobowych dla potrzeb szkolenia jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi uczestniczenie w szkoleniu, gdyż ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do wykonania zawartej umowy o szkolenie.

5.       Podanie danych dla potrzeb marketingu jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w szkoleniu.

6.       Może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie dla potrzeb marketingu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

7.       Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane wobec Pani/Pana żadne zautomatyzowane decyzje (przy użyciu technik komputerowych), nie jest również konstruowany żaden profil zachowania, preferencji, upodobań, w tym taki, który mógłby zostać wykorzystany w działalności handlowej/marketingowej/reklamowej.

8.       Jeżeli dane miałby zostać wykorzystane w innym celu niż wskazany wyżej, zostanie Pani/Pan o tym odrębnie poinformowana/ny.

5.       Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

1)      pracownikom i współpracownikom ADO posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub umownych;

2)      dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych oraz w zakresie obsługi prawnej);

3)      podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególna właściwym organom publicznym.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Polski.

10.   Może Pani/Pan w każdej chwili zażądać:

a.       dostępu do danych osobowych, co będzie zrealizowane poprzez przedstawienie na piśmie wiernej kopii tych danych albo poprzez bezpośredni do nich wgląd z zachowaniem przepisów porządkowych przedsiębiorstwa,

b.       sprostowania danych osobowych, o ile są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością.

9.       Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się uzasadniony, jego wniesienie skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw może być wniesiony wobec wykorzystania danych w marketingu bezpośrednim i zawsze skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu. Ponadto sprzeciw może być wniesiony z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację, jeżeli dane są przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu ADO. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych, chyba że ADO wykaże, że jego interes w przetwarzaniu jest nadrzędny wobec Pani/Pana praw, albo że dane są mu niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

10.   Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe, są przetwarzane bezpodstawnie, są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo na czas rozpoznania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – co oznacza, że dane osobowe będą wówczas tylko przechowywane.

11.   Może Pani/Pan zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli wniesiony sprzeciw okazał się uzasadniony („prawo do bycia zapomnianym”).

12.   Ma Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, jeżeli dane byłyby przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez ich zapis na nośniku przez ADO w jakimkolwiek formacie cyfrowym. Dane zostaną dostarczone w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

13.   W przypadku niegodnego z prawem przetwarzania danych osobowych służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 01.
Краткое изложение

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(szkolenie/kierowca/marketing)

Полная версия политики

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekazałaś/eś nam w związku ze zgłoszeniem uczestniczenia w szkoleniu, przez: KIEROWCA.BIZSZKOLENIA I USŁUGI TRANSPORTOWE RADOSŁAW BERGANDY, Cisew, ul. Truskawkowa 6, 62-700 Turek, tel.: 691 205 605, takich jak:

·         adres poczty elektronicznej,

·         numer telefonu,

·         dane adresowe,

·         imię i nazwisko,

w celu:

·         prowadzenia wobec Ciebie marketingu

Informujemy, że jeżeli wyrazisz zgodę, będziesz mógł otrzymywać od nas informacje dotyczące naszej działalności, aktualnych promocji, oferty kursów i szkoleń, które będą docierały do Ciebie pocztą elektroniczną, SMS, pocztą tradycyjną oraz przez rozmowę telefoniczną.

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane o jakich mowa wyżej.

Aby zgłosić do Administratora danych chęć wyeksportowania swoich danych osobowych, możesz wybrać: profil -> Data requests -> New request -> Eksportuj moje dane prywatne (opcjonalnie można dodać komentarz).

Aby zgłosić do Administratora danych chęć usunięcia swoich danych osobowych, możesz wybrać: profil -> Data requests -> New request -> Usuń moje dane prywatne (opcjonalnie można dodać komentarz).